เช็คที่นี่! ธนาคารลด-พัก-ยืด ชำระหนี้ผู้ประสบภัย


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         จากการที่ประเทศได้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมล้วนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธนาคารต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯลฯ จึงได้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มทั้งประชาชนทั่วไป รวมไปถึงลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีทั้งการลด การพัก และการขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ กัน ดังต่อไปนี้


ธนาคารกสิกรไทย


ธนาคารกสิกรไทย

         สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถขอลดค่างวดผ่อนชำระบ้านได้สูงสุด 40% และสามารถขอเพิ่มวงเงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมได้

         สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยและที่ประสบภัยจากน้ำท่วม และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการผ่อนผันให้ชำระดอกเบี้ย 50% และสำหรับผู้ใช้สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือโดยการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

         สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ธนาคารจะขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น ให้แก่ลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ฯ เป็นเวลา 3 เดือน และต่อเพิ่มได้อีก 3 เดือนหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ ส่วนลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (T/R) หรือวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สามารถต่อตั๋วออกไปได้อีก 3 เดือน โดยไม่ต้องมีเอกสารการสั่งซื้อรองรับการต่ออายุตั๋วสัญญา

         นอกจากนี้ธนาคารยังพร้อมจะช่วยเหลือลูกค้าหลังภาวะน้ำท่วมด้วยการให้วงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูกิจการ ซ่อมแซมสถานประกอบการ เครื่องจักร หรือเงินช่วยเหลือกรณีสินค้าเสียหาย ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี และมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นนาน 6 เดือน

         และเพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้นหลังน้ำท่วม ธนาคารจะให้การช่วยเหลือลูกค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ ซึ่งเป็นวงเงินที่พัฒนาออกมาเพื่อช่วยลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานประกอบการ ด้วยการลดดอกเบี้ยพิเศษ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 % 3 ปีแรก และโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ ด้วยการค้ำประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 % 3 ปีแรก ยืดระยะเวลาผ่อนชำระยาวสูงสุดถึง 10 ปี และการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

         ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ ธนาคารได้จัดวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 4% ใน 3 ปีแรก ยืดระยะเวลาผ่อนชำระยาวสูงสุดถึง 7 ปี และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน6 เดือน พร้อมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่าเครื่องจักรด้วย

ธนาคารกรุงเทพ

         ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในหลายรูปแบบ ได้แก่ การสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษและการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้

ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าบุคคล

         ธนาคารออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านและบัตรเครดิต ตลอดจนยกเว้นค่าธรรมการโอนเงินข้ามเขต (Inter Region) ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะโอนเงินไปยังบัญชีของครอบครัวในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมตามประกาศทางราชการ โดยระบุความประสงค์ลงในแบบฟอร์มใบรับฝากเงิน (Pay-in Slip) และดำเนินการโอนผ่านหน้าเคาน์เตอร์สาขาเท่านั้น

         นอกจากนี้ ธนาคารยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มข้ามเขตทั่วประเทศ ทั้งจากเครื่องของธนาคารเดียวกันและจากเครื่องต่างธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4-30 พฤศจิกายน 2554 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมและต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นนอกเขตเป็นการชั่วคราว

ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าธุรกิจ

         ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนสินเชื่อพิเศษ 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัย โดยให้กู้สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ในปีแรก หลังจากนั้น คิดอัตรา MLR ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

ธนาคารทหารไทย

         ธนาคารทีเอ็มบีได้ออกโครงการช่วยเหลือลูกค้าบุคคลที่มีสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี สินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go สินเชื่อบุคคลวงเงินพร้อมใช้ TMB Ready Cash และบัตรเครดิตทีเอ็มบีทุกประเภท ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ โดยการเลื่อนผ่อนชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

         สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อ TMB Cash 2 Go ในปัจจุบัน และต้องการขอสินเชื่อเพิ่ม ทีเอ็มบีจะอนุมัติสินเชื่อเท่ากับยอดเงินต้นที่ลูกค้าได้ชำระไปแล้ว บวกวงเงินพิเศษเพิ่มอีก 10 % ของวงเงินสินเชื่อเดิม โดยวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ จำนวนเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 1ล้านบาท

         ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจเข้าโครงการผ่อนผันการชำระหนี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ TMB Call Center 1558 ตามด้วย 118 ซึ่งทางทีเอ็มบี ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลพินิจสุดท้ายของธนาคารฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

         ธนาคารกรุงศรีได้ออกมาตรการผ่อนชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวนาน 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วแต่กรณี สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม กรุงศรีให้ความช่วยเหลือผ่อนชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว 3 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วแต่กรณีเช่นกัน และสำหรับลูกค้าที่หลักประกันสินทรัพย์ได้รับความเสียหายรุนแรงด้วยนั้น กรุงศรีพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเป็นกรณีเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้

         สำหรับลูกค้ารายย่อย กรุงศรีได้มีมาตรการช่วยเหลือทั้งการลดค่าผ่อนชำระในแต่ละงวด อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดจนการยกเว้นดอกเบี้ย นอกจากนี้ สำหรับในส่วนของสินเชื่อหมุนเวียน กรุงศรีมีมาตรการทั้งการลดค่าผ่อนชำระในแต่ละงวด การพักชำระหนี้สูงถึง 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และความจำเป็นและความรุนแรงของผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ

         สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธนาคารให้วงเงินสินเชื่อ Home for Cash สูงสุดถึง 90% ของราคาประเมินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR -2% ในช่วง 5 ปีแรก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ย MLR

ธนาคารยูโอบี

 ธนาคารยูโอบีได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ประสบอุทกภัย ดังนี้

         สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระหนี้ เนื่องมาจากอุทกภัย

         - สามารถเลื่อนการผ่อนชำระหนี้ได้ตั้งแต่ 1-3 เดือน

         - ยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด ในกรณีชำระล่าช้า

         - ลดค่างวดผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 1-12 เดือน

         - ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ 1-6 เดือน

         สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านปัจจุบันที่ต้องการกู้เพิ่มและลูกค้าใหม่ที่กู้สินเชื่ออเนกประสงค์ (Cash to Home)

         อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ต้องการกู้เพิ่ม

         อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก สำหรับลูกค้าใหม่ที่กู้สินเชื่ออเนกประสงค์ (Cash to Home)

ธนาคารไทยพาณิชย์

มาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก คือ

         1.การเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เป็น 20,000 ล้านบาท จากเดิม 10,000 ล้านบาท

         2.มาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจ SME/SSME ที่ได้รับความเสียหายมาก ภายใต้มาตรการ "หยุดผ่อน ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงิน" ดังนี้

        สำหรับลูกค้ารายย่อย

         คุณสมบัติ : เป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วม
        
รายละเอียดมาตรการ :

1. สินเชื่อบ้าน

         พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน และลดดอกเบี้ยสูงสุด 50%  เป็นเวลา 3 เดือน

         วงเงินเพิ่มสูงสุด 120% ของราคาประเมินเดิม ดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือน

2. บัตรเครดิตและ Speedy Loan  

         พักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยสูงสุด 50% เป็นเวลา 3 เดือน

3. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  

         พักชำระหนี้สูงสุดเป็นเวลา 3 เดือน

        สำหรับลูกค้า SME/SSME

         คุณสมบัติ : เป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายโดยตรงจากน้ำท่วม

         รายละเอียดมาตรการ : พักชำระหนี้และดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ต่อได้อีก 6 เดือน ถ้าจำเป็น)

         ลดดอกเบี้ยสูงสุด 50% เป็นเวลา 3 เดือน

         เพิ่มวงเงิน O/D เป็น 20%

         กรณีลูกค้า SME สามารถกู้เงินเพื่อฟื้นฟู ระยะเวลา 3 ปี ดอกเบี้ยปีแรก 5% ปีที่เหลือ MLR -1%

ธนาคารธนชาติ

         สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน เปิดโอกาสให้ขอพักการชำระหนี้ได้สูงสุด 90 วัน และสามารถขอยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไปได้อีกสูงสุด 12 เดือน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเดิม แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 2.25%ต่อปี รวมถึงจะได้รับการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมปรับหนี้คงค้าง และค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือทวงถาม

         สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ ลูกค้าสามารถขอผ่อนผันค่างวดโดยไม่ต้องชำระคืนเงินต้นเป็นเวลานานสูงสุด 12 เดือน โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย และสามารถขอวงเงินกู้เพื่อการซ่อมแซมบ้านเพิ่มได้อีกเป็นวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท แต่เมื่อรวมกับภาระหนี้แล้ว ต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินเดิม โดยให้ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี และไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของสินเชื่อหลัก อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 4.5%ต่อปี หลังจากนั้น MLR ลบ 0.5% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

         มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร กรณีหลักประกัน และ / หรือ รายได้ ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะ  พักหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี) กรณีได้รับผลกระทบรุนแรง จะพักหนี้ต่อเป็นระยะเวลาอีกไม่เกิน 6 เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี)

         มาตรการที่ 2 กรณีลูกค้าเดิมได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น้ำท่วมจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่

         มาตรการที่ 3 กรณีลูกค้าเดิมที่อาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จะได้รับการ     ปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร โดยผู้กู้ผ่อนชำระหนี้ในส่วนของที่ดินที่คงเหลือ 

         มาตรการที่ 4 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. และลูกค้าใหม่ ที่อาคารได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่ม หรือ กู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิม (มีหลักประกัน) คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2% ต่อปี นาน 5 ปี (วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมิน และภายในวงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท) หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ย   เท่ากับ  MRR-0.05%ต่อปี สำหรับรายย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ย =MRR-1.00% ต่อปี สำหรับลูกค้าสวัสดิการ

         มาตรการที่ 5 กรณีกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท (ไม่มีหลักประกัน) ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี นาน 5 ปี (100% ของราคาประเมินค่าซ่อมแซม และภายในวงเงินต่อรายไม่เกิน 1 แสนบาท โดยต้องมีบุคคลผู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15% ของวงเงินกู้ ค้ำประกันและตรวจสอบเครดิตบูโรผู้ค้ำ ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาตามระดับความเสียหาย

ธนาคารกรุงไทย

         สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคลนั้น ธนาคารพักชำระหนี้วงเงินกู้แบบมีระยะเวลาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น สามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักแขวน สูงสุดภายใน 24 เดือน ส่วนลูกค้า SME และรายย่อยที่ไม่มีรายได้ สามารถเลือกพักชำระหนี้นาน 3 เดือน โดยธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่มีเอกสารประกอบ ทั้งที่เป็นเม็ดเงินและภาระผูกพัน ธนาคารจะพิจารณาต่อตั๋วออกไปอีก 6 เดือน โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ

         นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับมาตรการเงินกู้กรุงไทยสู้อุทกภัย สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและได้รับผลกระทบ โดยขยายระยะเวลาให้ดอกเบี้ยพิเศษในอัตรา MLR -1% ต่อปี จาก 1 ปี เป็น 3 ปี และขยายการผ่อนชำระจาก 5 ปี เป็น 7 ปี ส่วนมาตรการเงินทุนหมุนเวียนกรุงไทยสู้อุทกภัย ที่ลูกค้าต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ธนาคารได้ลดดอกเบี้ยในปีแรกลงเหลืออัตรา MOR-2.5% ต่อปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

- kasikornbank.com

- bangkokbank.com

- tmbbank.com

- krungsri.com

- uob.co.th

- scb.co.th

- prachachat.net
คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย